Cookies & Privacy

Privacy Policy

Datum: 22012023


Ervarend Wijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In  deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ervarend Wijs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ervarend Wijs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers


Doelstelling:


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ervarend Wijs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag:


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Wettelijk bepalingen.


Persoonsgegevens:


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ervarend Wijs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) Emailadres;
Geslacht;

Bankrekeningnummer;

BTWnummer.


Bewaartermijn:


Uw persoonsgegevens worden door Ervarend Wijs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Rechten:

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, een verzoek in te dienen deze te wijzigen indien deze niet kloppen of te laten vernietigen indien ze onrechtmatig gebruikt worden.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten


Doelstelling


Persoonsgegevens van cliënten worden door Ervarend Wijs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

Vastleggen cliëntendossier;

Het uitvoering geven aan de behandelingsovereenkomst.


Grondslag:


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Toestemming volgens de behandelingsovereenkomst;

Wettelijke bepalingen;
Noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst.


Persoonsgegevens:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ervarend Wijs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Geboortedatum;

Woonadres;

Telefoonnummer;

Emailadres;

Geslacht;

Gegevens over gezondheid (indien van belang voor de behandeling);

Strafrechtelijke gegevens (indien van belang voor de behandeling);

BSN (indien verplicht volgens wetgeving).


Bewaartermijn:


Uw persoonsgegevens worden door Ervarend Wijs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

De bewaartermijn voor het cliëntendossier is 20 jaar. Deze termijn gaat in na het 18e levensjaar van de cliënt. Hierna wordt het dossier vernietigd.

Uw persoonsgegevens worden door Ervarend Wijs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 20 jaar. Deze termijn gaat in na het 18e levensjaar van de cliënt.

Rechten:

Cliënten hebben het recht hun dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier te vragen. Cliënten hebben de mogelijkheid om op de behandelovereenkomst te kiezen om toestemming te geven voor vernietiging van hun dossier na een periode 7 jaar. Ook kunnen zij vragen hun gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit). De zorgverlener kan een medisch dossier niet vernietigen als: Een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven; Als gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het gebruik van software voor het veilig versturen van emails en bestanden;

Het gebruik van software voor het veilig opslaan van gegevens;

Het gebruik van software voor het elektronisch cliëntendossier;

Het gebruik van software voor het declareren bij gemeenten.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Ervarend Wijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor cliëntendossier is de wettelijke bewaartermijn 20 jaar. Deze termijn gaat in na het 18e
levensjaar van de cliënt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Ervarend Wijs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. De
zorgverlener kan een medisch dossier niet vernietigen als: Een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven; Als gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens  verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor meer informatie bij klachten verwijzen wij u naar het document Klachtenregeling.


Cookies


Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het
gebruik van onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Vragen


Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens


Ervarend Wijs

Welbergweg 31

7556 PE Hengelo

Algemene nummer: 0657428477

info@ervarendwijs.nl

www.ervarendwijs.nl