Werkwijze

Werkwijze Ervarend Wijs

Coöperatie Ervarend Wijs is een zorgaanbieder die zorg biedt aan kind en jeugd en hun ouders met een accent op een interprofessionele benadering. De organisatie is opgericht in 2022 en levert vaktherapie aan jeugdigen en systeemtherapeutische ondersteuning.

De behandelingen zijn maatwerk, passend bij de ontwikkeling van het kind en zijn systeem. De benadering is vanuit een breed perspectief om zo verschillende puzzelstukjes in beeld te krijgen en een passende behandeling te bieden. De
ontwikkeling van het kind en zijn systeem staan hierin centraal.

Naast het aanbieden van vaktherapie aan de jeugdigen, wordt er interprofessioneel gewerkt doordat de systeemtherapeutisch werker aanwezig is bij intake, evaluatie en afsluiting. Dit biedt ouders de kans om aan de slag te gaan met het doorbreken van
ontstane patronen binnen het gezin. Naast de inzet van een systeemtherapeutisch werker is er ook een specialistisch behandelaar betrokken ter consultatie voor de in te zetten zorg voor de cliënt. Door deze aanpak is het inzetten van de
jeugdhulpvoorziening effectief. De zorg wordt geleverd in Hengelo, Oldenzaal en Vriezenveen.

Aanmelding

Via het contactformulier kun je je gegevens achterlaten en een verzoek doen tot aanmelding bij Ervarend Wijs. Geef in de omschrijving aan wie je aanmeldt voor zorg, welke hulpvraag je hebt en welke in te zetten zorg je wenst. Wij zullen dan zo spoedig
mogelijk contact met je opnemen en de aanmeldformulieren toezenden. Ook zullen we je verder informeren over de gang van zaken.
Je kunt bij ons terecht met een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, de jeugdarts, POH-GGZ, ed. Ook kun je bij ons worden aangemeld door de gemeente afdeling jeugdzorg. Wij hebben een contract met Samen 14. Na het eerste contact (email, contactformulier, telefoon) krijgt u de aanmeldformulieren van Ervarend Wijs toegestuurd. Dit betreft:
● Een biografievragenlijst, waarin naast persoonsgegevens ook gegevens
over de ontwikkeling op verschillende gebieden wordt uitgevraagd;
● Een toestemmingsverklaring/behandelovereenkomst.

Op het moment dat Ervarend Wijs de verwijzing, de biografievragenlijst en de toestemmingsverklaring/behandelovereenkomst ingevuld en ondertekend retour heeft ontvangen wordt u geplaatst op de wachtlijst. Er zal een indicatie worden gegeven
voor wanneer u ongeveer kan starten. Let op: alle gezagsdragers van de cliënt dienen te tekenen voor akkoord. Kinderen die 12 jaar en ouder zijn dienen zelf ook te tekenen.

Vergoedingen

Begrijpelijk wil je graag helderheid over de investeringen die bij de behandelingen horen. Graag vertellen we je hier meer over. Het is soms mogelijk om zonder kosten een behandeling te krijgen. Wij zijn gecontracteerd met de gemeenten Samen 14. Helaas
hebben wij dat momenteel nog niet met de gemeente Almelo en Hof van Twente. Overleg met uw gemeente of zorg bij ons ook mogelijk is vanuit een PGB. Bel of mail ons hier gerust over of laat een bericht achter via het contactformulier.

Met alle gegevens die wij van u hebben ontvangen kunnen wij een beschikking aanvragen bij de gemeente (bij wie wij gecontracteerd zijn), afdeling jeugdzorg, voor vergoeding van de te leveren zorg. Wij dienen hiervoor de volgende gegevens aan de
gemeente aan te leveren:
● Voornaam;
● Tussenvoegsel;
● Achternaam;
● Geboortedatum;
● BSN;
● Woonadres;
● Telefoonnummer;
● E-mailadres;
● Geslacht;
● Naam en AGB code Verwijzer;
● Hulpvraag;
● Doelen van de behandeling;
● Naam en telefoonnummer gezaghebbende van de cliënt;
● Behandelperiode en omvang van benodigde tijd.

Onderzoek- en opbouwfase

Na aanmelding vindt er een intake plaats met de therapeut en de systeem therapeutisch werker. Als ouders hebben jullie daarna de mogelijkheid om aanvullend gesprekken met de systeem therapeutisch werker te hebben om te kijken of en hoe zij jullie gezin kan ondersteunen tijdens het proces.

Jouw kind komt een aantal keren ter observatie bij de therapeut. Soms is er ook een observatie op school nodig. Daarnaast kunnen er vragenlijsten gegeven worden aan jullie als ouders en mogelijk ook naar school en andere betrokken partijen voor
aanvullende informatie.

De uitkomst van het onderzoek leidt tot een persoonlijk advies en behandelplan, dat eerst wordt besproken met de specialistisch behandelaar met wie wij samenwerken. Na de consultatie met de specialistisch behandelaar zullen wij met jullie als ouders en
mogelijk andere betrokken partijen de bevindingen bespreken. Indien behandeling door Ervarend Wijs passend is, en het behandelplan is akkoord, zal de behandeling starten. In de praktijk is dit meestal een in elkaar overlopend geheel.

Behandelfase en transfer

Als therapeut ‘lezen’ we het gedrag van je spelende kind. We begeleiden bij het uiten van wat jouw kind niet in woorden kan uitdrukken, zijn emoties te verwerken en stress te reguleren. Hierbij maken wij gebruik van een breed aanbod aan middelen, zoals
bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve middelen.

Jouw kind leert om oude patronen te vervangen door nieuwe ervaringen en krijgt hierbij bruikbare handvatten, die helpend zijn voor zijn ontwikkeling en het verdere leven. Jouw kind staat daardoor weer met (zelf)vertrouwen in de wereld en kan op
eigen kracht weer verder.

Ervaring leert dat het betrekken van de omgeving bij de begeleiding van kinderen van grote waarde is. Tijdens het therapieproces en evaluatiemomenten proberen we jou als ouder zoveel mogelijk hulp en advies op maat te bieden. Jouw kind staat hierin
centraal.

Naast de overdracht na elke behandelsessie plannen wij graag evaluatiegesprekken met jullie als ouders in om de voortgang te bespreken. Indien mogelijk en wenselijk betrekken wij hier graag ook andere betrokken partijen bij.

De systeem therapeutisch werker is er voor jou en je gezin. Zij gaan met jou als ouder kijken naar zaken waar jij tegenaan loopt en naar de krachten en kwaliteiten van jou binnen het gezin. Dit vindt plaats op onze locatie.

Daarnaast kan het zijn dat er nog extra ondersteuning thuis nodig is. Wij werken samen met externe ouderbegeleiders, die bij jullie thuis kunnen komen en vanuit daar jullie passende zorg op maat kunnen bieden.

Consultatie Specialistisch behandelaar

Aan het einde van de observatieperiode vindt er consultatie plaats met een specialistisch behandelaar over de in te zetten zorg. Daarnaast kan er op verzoek extra consultatie plaatsvinden tijdens het traject over de voortgang en eventuele bijstelling
van de inzet van zorg en te nemen interventies.
Wij werken samen met Mirthe Viskaal Booijink van MiCare Oldenzaal (http://micareoldenzaal.nl/contact/). Zij heeft een overeenkomst met Ervarend Wijs.

Collegiale Consultatie

In het belang van de behandeling en het verbeteren van het professioneel handelen kan het van belang zijn samen te sparren over de inzet van de behandeling of vraagstukken die naar boven komen. De leden van Ervarend Wijs nemen hiervoor deel
aan supervisie- en intervisiebijeenkomsten. Bespreken van casussen gebeurd altijd anoniem, waarbij de identiteit van de besproken persoon niet valt te achterhalen.

Binnen Ervarend Wijs zelf doen wij, naast de supervisie- en intervisie bijeenkomsten,
aan collegiale consultatie bij elkaar. Als deze collega niet direct betrokken is bij de behandeling zal dit anoniem gebeuren. Zij hebben ook geen toegang tot het dossier.

Afsluiting behandeling

De behandeling wordt afgesloten indien:
1. Overlijden van de cliënt
2. Volgens plan beëindigd
3. Voortijdig beëindigd door cliënt
4. Voortijdig beëindigd door Ervarend Wijs
5. Voortijdig beëindigd in overleg
6. Tijdelijk stopgezet

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle zorgverleners binnen Ervarend Wijs hebben zich te houden aan de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als je met kinderen werkt, hoor en zie je signalen die kunnen duiden op kindermishandeling. Wat doe je als je vermoedens hebt van onveiligheid? De stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpen met het signaleren en
handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

De vijf stappen meldcode

1. Signalen in kaart brengen
2. Overleg met een professional
3. Ga in gesprek met de ouder of het kind
4. Wegen
1. Is er een vermoeden van geweld?
2. Is er acute of structurele onveiligheid?
3. Kan je hulp organiseren?
4. Is er acceptatie van hulp?
5. Is het veiliger?
5. Beslissen
Informatie over de meldcode kunt u vinden op : Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling | Huiselijk geweld | Rijksoverheid.nl